Totes les entrades etiquetades plans igualtat

Només un 11% de les empreses catalanes del sector TIC que tenen l’obligació de registrar el Pla d’Igualtat ho han fet

El sector TIC és un àmbit clau, d’una gran importància estratègica i amb un pes econòmic cada vegada més gran. Malgrat que sovint associem la tecnologia amb valors moderns i progressistes, sorprèn veure com les desigualtats de gènere són molt fortes en aquest sector.

Informe sobre el sector TIC

Per posar dades a aquesta realitat, des de l’ODEE hem realitzat un informe que constata que el sector TIC està encara molt masculinitzat (només un 32,8% de les treballadores són dones, en contraposició al 49,9% en el conjunt de l’economia) i que pateix una forta segregació vertical (el19,6% dels càrrecs directius de les empreses catalanes del sector estan ocupats per dones; el 13,5% de membres del Consells d’Administració de les empreses TIC son dones)*.

Per revertir aquesta situació i garantir la igualtat efectiva entre homes i dones a l’àmbit de l’empresa, la legislació estableix l’obligatorietat per a les empreses de més de 50 treballadors a elaborar i registrar un Pla d’Igualtat.

La importància del Pla d’Igualtat

El Pla d’Igualtat impulsa la gestió des de la responsabilitat social, posa el focus en el potencial de la plantilla i afavoreix la productivitat i la competitivitat. Però malgrat aquests beneficis i les exigències legals, de les empreses del sector TIC a Catalunya amb l’obligació de registrar el seu Pla d’Igualtat, només ho ha fet un 11%.

Coneix l’Escola d’Igualtat de l’ODEE

Si la teva empresa es troba en aquesta situació, o si vols formar-te en aquest àmbit professional, et convidem a conèixer l’Escolad’Igualtat de l’ODEE. A través d’un itinerari formatiu complet, amb un professorat expert i una metodologia molt pràctica, et donarem totes les eines perquè puguis executar el Pla d’Igualtat de la teva empresa o les dels teus clients.

La realitat del sector TIC és preocupant, però és extensiva a total’economia. Però el Pla d’Igualtat ens dona una eina molt poderosa per començar a canviar les coses. Aprofi tem-la!

Comença el teu itinerari amb aquest taller gratuït per a ampreses TIC que et permetrà entendre conceptes bàsics sobre igualtat i el Pla d’Igualtat, clicant aquest formulari.

*Dades a Novembre de 2022

Més informació:

Font: Odee, 27 d’abril de 2023

Plans d’Igualtat per empresas de 150 treballadors

Un total de 5.452 empreses aproximadament han de registrar un pla d’igualtat abans de l’1 de març de 2020. Els programes de paritat són obligats per a les firmes de més de 150 treballadors. Així ho marca el Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març de mesures urgents per a la garantia de la igualtat i d’oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació, dictat per l’anterior Govern i que obliga les companyies de més de 150 treballadors en plantilla a tenir definit un programa per promoure la paritat i donar constància d’això davant del Ministeri de Treball o l’administració autonòmica pertinent.

La cobertura dels esmentats nous plans d’igualtat s’estendrà a més d’un milió de treballadors, segons dades facilitades per CCOO i obtingudes a partir de xifres de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Fins a l’1 de març de l’any anterior, els plans d’igualtat eren únicament obligatoris per a aquelles empreses amb més de 250 empleats i no era imprescindible per a aquestes registrar-los davant l’administració competent.

El Pla d’Igualtat és una eina estratègica que permetrà assolir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa. Com defineix l’article 46 de la Llei Orgànica 3/2007, un Pla d’Igualtat és un conjunt ordenat de mesures adoptades, que té per objectiu aconseguir la igualtat entre dones i homes i eliminar possibles discriminacions que es puguin detectar per raó de sexe. El Pla preveu objectius i accions per desenvolupar en diversos àmbits com l’accés al treball, la classificació professional, la promoció, la formació, la retribució, la prevenció de l’abús sexual i l’assetjament per raó de sexe, i la ordenació del temps de treball per afavorir la conciliació laboral, personal i familiar en termes d’igualtat entre dones i homes. Els objectius bàsics són dos:

• Aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats eliminant així qualsevol tipus de discrimització dins l’organització més enllà dels requeriments legals establerts en aquesta matèria.

• Fer possible un canvi estructural que permeti una distribució igualitària i justa entre totes les persones dels recursos, del treball i del temps disponible, i que a l’hora promogui el reconeixement de totes les persones a la nostra societat.

El Pla per a la Igualtat d’oportunitats és una eina que permet desenvolupar estratègies mitjançant un conjunt d’objectius concretats a curt, mig i llarg termini i que paral·lelament aconsegueixi la igualtat. Per tant, és una guia per definir actuacions a desenvolupar a curt termini i alhora és una eina flexible que permet incorporar nous objectius i accions amb voluntat de millora. Els beneficis d’un Pla d’Igualtat per l’empresa són, més enllà de l’acompliment de la legislació vigent, la consolidació d’un instrument de treball en la gestió, ja que permet optimitzar els recursos humans de l’empresa, potenciant i fomentant la capacitat de les persones en condicions d’igualtat i sense discriminació de gènere.

Font: ODEE 1/03/2020

Més informació:

Pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat

Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març de mesures urgents per a la garantia de la igualtat i d’oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació.

Subscriu-te al nostre newsletter

Pin It on Pinterest